Monthly Archives: maart 2018

KrúspuntArchives

Jiergearkomst Krúspunt 2018 yn Akkrum

Krúspuntdei 2018 yn de Lantearne, Dringelstrjitte 15 yn Akkrum  Thema: Oersette nei it Frysk fan bibeltekst en tsjerkeliet 10.00     Ynrin 10.30     Húshâldlike gearkomste yn de ‘Lantearne’, Dringelstrjitte 15 yn  Akkrum 11.00     Ynlieding op de dei. Matth. 5: 3 – 10 (oersetting Liuwe Westra)                Sjonge: In spyltúch bin ik yn Gods hân. 11.05     Bernard

Read more

Pylgertocht fan út Kollum

Programma pylgertocht 7 april vanuit de Maartenskerk, Voorstraat 39;  9291CD Kollum – Ontvangst in de Maartenskerk  09:30 tot 10:00. Daarna viering in deze kerk – Vanuit de kerk naar Veenklooster (Fogelsanghstate) waar we om plm. 12:00 aankomen waar we ons brood eten en soep krijgen. – Bezichtiging Fogelsanghstate met rondleiding in twee groepen van plm.

Read more

Fesper yn Ljouwert

Ek yn maart fiere wy op de fjirde snein, te witten de 25ste , in Fryske fesper, en wol yn de Waalske Tsjerke, Ljouwert. De fiering begjint om 19.00 oere. Foargonger is diskear ds. D. de Boer fan Ljouwert, wylst Klaske Straatsma lêze/foardrage sil. De muzikale begelieding is yn hannen fan Theo Jellema en de

Read more