KrúspuntArchives

In ferskuorrend ferhaal

In Ferskuorrend Ferhaal: Rjochters 19 Dizze kommende wike stiet yn ús tsjerken yn it teken fan it Wrâlddiakonaat. De measte gemeenten jouwe hjir oare wike snein omtinken oan, mar wy yn Wurdum binne der hjoed al mei dwaande. It lanlike tema dit kear: “stypje de striid tsjin de hannel yn froulju”. Mei de diakens ha

Fierder lêze