KrúspuntArchives

Sinneljocht: fiif gedichten oer it Heechliet

Yn de ynlieding skriuwt de dichter Siebren Woudstra: Op it Peaskefeest waard by Israel steefêst op’e achtste dei de tekst fan it Heechliet nei foaren brocht. It is dan ien fan de fiif saneamde “feestrôlen”(mei Ruth, Preker,Kleilieten en Ester). De namme yn it Hebrieusk tsjut oan, dat dit it aldermoaiste sjongboekje achte waard, dat yn

Fierder lêze