KrúspuntArchives

Hantsje Tseards

Binne jo bekend mei de fjouwer lieten oer de Tsjinstfeint fan de Heare? Hja binne te finen yn it twadde diel fan it Jesajaboek, de haadstikken 40-55, skreaun yn de tiid fan de Balingskip fan it Judeeske folk yn Babel ( fiifde ieu foar Kristus). De skriuwer wol bemoedigje en treaste, dat wie wol nedich,

Fierder lêze

Tiden: seis gedichten oer it tema ‘de tiid’

De titel Tiden tsjut dat dizze seis gedichten as tema “de tiid” hawwe. Wy geane nei Bibelske tiden en freegje ús ôf: hoe tochten Mozes (1500 jier foar Kr.), kening David en syn soan kening Salomo (1000 jier foar Kr.) oer de tiid? Hja belibben de tiid persoanliker as no, tinkt my. Guon teksten oer

Fierder lêze

Sinneljocht: fiif gedichten oer it Heechliet

Yn de ynlieding skriuwt de dichter Siebren Woudstra: Op it Peaskefeest waard by Israel steefêst op’e achtste dei de tekst fan it Heechliet nei foaren brocht. It is dan ien fan de fiif saneamde “feestrôlen”(mei Ruth, Preker,Kleilieten en Ester). De namme yn it Hebrieusk tsjut oan, dat dit it aldermoaiste sjongboekje achte waard, dat yn

Fierder lêze