KrúspuntArchives

Tiden: seis gedichten oer it tema ‘de tiid’

De titel Tiden tsjut dat dizze seis gedichten as tema “de tiid” hawwe. Wy geane nei Bibelske tiden en freegje ús ôf: hoe tochten Mozes (1500 jier foar Kr.), kening David en syn soan kening Salomo (1000 jier foar Kr.) oer de tiid? Hja belibben de tiid persoanliker as no, tinkt my. Guon teksten oer

Fierder lêze