KrúspuntArchives

Earlike Hannel

Earlike Hannel: Jakobus 5: 1-6 Harkje ris, rikelju: begjin mar lûd te gûlen om ’e rampen dy’t oer jimme komme sille. Jimme rykdom is ferrotte, jimme moaie klean binne fan ’e motten tefretten. Jimme goud en sulver is ferroste. Dy roast sil in oanklacht tsjin jimme wêze en jimme fertarre as fjoer. Skatten hawwe jimme

Fierder lêze