KrúspuntArchives

Psalm 139 en de gelijkenis van het verloren schaap

Lezingen: Psalm 139: 1-12 en Lukas 15: 1-10 Gemeente van de Heer, Wij gebruiken onze woorden vaak uit gewoonte en zonder nadenken. Onze jongste mocht naar de ‘grote’ basisschool en was de eerste zaterdag zeer teleurgesteld dat de school dicht bleef. We hadden toch gezegd: ‘altijd’? Woorden gebruiken we gemakkelijk, en we maken ze zelden

Fierder lêze

Psalm 139 en de gelikenis fan it ferlerne skiep

lêzings: Psalm 139: 1-12 en Lukas 15: 1-10 Gemeente fan ’e Hear, Hoe’t wy de wurden brûke. Us jongste dy’t nei skoalle mocht, en dêr o sa’n sin oan hie. Ien dei yn ’e wike de pjutten – hy woe gewoan alle dagen, krekt as de oare bern. Dus dy earste wike wie it feest.

Fierder lêze