KrúspuntArchives

Preek Wite Tongersdei 2016 nei oanlieding fan oanslaggen yn Brussel

Preek Wite Tongersdei 2016 holden by de nachtmielfiering yn Burchwert, Troch ds. Liuwe H. Westra op 24 maart 2016 lêzing: Lukas 22: 1-38 Gemeente fan ’e Hear, By it Joadske Peaskefeest heart in bern fan ’e húshâlding te freegjen: Wêrom binne dizze dagen oars as alle oare dagen? It hiele hûs skjin, spesjaal servys, platte

Fierder lêze