KrúspuntArchives

Fesper en boekútrikking yn Tsjom

De preek fan Geart Ailco Wumkes op 3 jannewaris 1915 kaam net út ’e loft wei fallen. Oaren hiene yn eardere jierren al ris in Fryske preek of tsjinst weage; Wumkes wie de earste dy’t dat yn in ‘gewoane’ tsjinst op sneintemoarn die. Om dêrby stil te stean, om nei te tinken oer wat dat

Read more

Pinkstersnein 2015

Yn it sjueryrapport nei oanlieding fan it nije Fryske Pinksterliet neamde Alex Riemersma it jier 1915. Doe hold dr. Geart A. Wumkes op snein 3 jannewaris de earste offisjele Fryske tsjinst. Dat barde yn Tsjom. 1915, dat is yn 2015 hûndert jier lyn. Soe it in goed idee wêze om de earste Fryske preek te

Read more

Foarbyld liturgy Pinkstersnein

Om foargongers fan materiaal te fersjen is der troch it bestjoer fan Krúspunt in foarbyld liturgy makke foar Pinkstersnein 2015. Yn ferbân mei rjochten op it krekt útkommen ‘Lieteboek, sjonge en bidde thús en yn tsjerke’, koe der net frij oer de lieten beskikt wurde. Dat is oplost troch foar ien kear in koade ta

Read more

Pioniers sûnder Folgers

De preek fan Geart Ailco Wumkes op 3 jannewaris 1915 kaam net út ’e loft wei fallen. Oaren hiene yn eardere jierren al ris in Fryske preek of tsjinst weage; Wumkes wie de earste dy’t dat yn in ‘gewoane’ tsjinst op sneintemoarn die. Om dêrby stil te stean, om nei te tinken oer wat dat

Read more

Fesper en meditaasje te Tsjom

Ta gelegenheid fan it stilstean by mear as 100 jier Fryske tsjinsten Psalm 150 is foar my de psalm fan Pinkster. Omdat it de ôfslutende lofsang is fan it hiele lieteboek fan Israel, en ik leau dat dat lieteboek op dy iene Pinksterdei yn Jeruzalem syn folsleine ferfolling fûn hat. Dat boek is wierwurden yn

Read more