KrúspuntArchives

YKFE – Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst

De YKFE wol it brûken fan it Frysk yn en om ‘e earetsjinst hinne oan ‘e oarder stelle en befoarderje. Neist oersettingen wolle we ek de útjefte fan eigen Frysk materiaal befoarderje. Mei it each op dit wurk liket mear gearwurking mei en tusken oare organisaasjes ús gaadlik ta. De YKFE is der foar alle

Fierder lêze