KrúspuntArchives

Sjongmiddei fan it YKFE yn Stiens

  Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst www.ykfe.frl SJONGMIDDEI MEI LIETEN UT IT LIETEBOEK Sjonge en bidde thús en yn tsjerke Snein 30 oktober 2016 De Hege Stins Gysbert Japicxstrjitte 4 Stiens Oanfang 15.30 oere Mei: De Sweelinck Cantorij û.l.f. Take Beukema Koperblazers fan brassband De Nije Bazún Geart van der Heide, oargel Muzikale lieding:

Read more