KrúspuntArchives

Sjongmiddei fan it YKFE yn Stiens

  Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst www.ykfe.frl SJONGMIDDEI MEI LIETEN UT IT LIETEBOEK Sjonge en bidde thús en yn tsjerke Snein 30 oktober 2016 De Hege Stins Gysbert Japicxstrjitte 4 Stiens Oanfang 15.30 oere Mei: De Sweelinck Cantorij û.l.f. Take Beukema Koperblazers fan brassband De Nije Bazún Geart van der Heide, oargel Muzikale lieding:

Read more

YKFE – Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst

De YKFE wol it brûken fan it Frysk yn en om ‘e earetsjinst hinne oan ‘e oarder stelle en befoarderje. Neist oersettingen wolle we ek de útjefte fan eigen Frysk materiaal befoarderje. Mei it each op dit wurk liket mear gearwurking mei en tusken oare organisaasjes ús gaadlik ta. De YKFE is der foar alle

Read more