KrúspuntArchives

Peaskewacht jûns of moarns

 ‘Moarnsier, doe’t it noch tsjuster wie’ (Johannes 20: 1) Yn alle fjouwer evangeeljes begjinne de opstanningsferhalen yn ’e iere moarn (sjoch Mattéus 28:1; Markus 16:1; Lukas 24:1 en Johannes 20:1) Jezus wie krusige op freed, foar de Sabbat. Dy sabbat begûn op freedtejûn by it tsjuster wurden en duorre oan te mei de sneontejûn. De

Fierder lêze

FJIRTICH DAGEN 2009

Meditaasje ds. T. Tibma Markus 1: 12,13: Fuort dêrnei dreau de hillige Geast Him de woestyn yn. Fjirtich dagen lang bleau Er dêr; Hy waard troch de satan hifke, libbe tusken de wylde bisten en de ingels stiene foar Him klear.  Leauwe, hoop en leafde Fjirtich Dagen foar Peaske. Fjirtich Dagen om stil te wurden

Fierder lêze

De Slachte wandelen preek van ds. S. Ypma

Eén lange sliert van mensen over de Slachtedyk van Boazum tot Reahus… Zo ver het oog reikt… Dat is het prachtige beeld dat ik van gisteren meeneem. En nog een gedachte neem ik mee: namelijk hoe bijzonder het is, dat steeds meer mensen naar lopen verlangen… Kennelijk gaat het allemaal te snel, van hier naar

Fierder lêze