Monthly Archives: maart 2016

KrúspuntArchives

Psalmsjonge mei Gysbert op 22 maaie 2016

Psalmsjonge mei Gysbert op 22 maaie 2016 Al yn de 17de iuw ûntduts Gysbert Japicx de sizzenskrêft fan de taal fan de Friezen. Mei syn grutte talint hat er ek in tal psalmen oerset yn it Frysk. Oft dy Fryske psalmen ûnder syn lieding – hy wie foarsjonger yn de Martinitsjerke  fan Bolswert – ek

Fierder lêze

Foarbyld listke 10 favorytste lieten

   Titel liet:                                   ûnderwerp/skriftpart                                komt út                                            nûmer 1  In spyltuech bin ik                  Jesaja 61                                                     Gitaar by it boek                                  2 2  Dyn mem en dyn heit ha       Dooptsjinst                                                  Tusken rein en sinne                          40 3  Drink Gods Wurd                              ?                                                         

Fierder lêze