Monthly Archives: april 2016

KrúspuntArchives

Taizé yn it Frysk

Op 20 maart is de cd “Taizé yn it Frysk” presintearre yn de tsjerke fan Jorwert. Op de cd stean 17 lieten dy’t ek opnommen binne yn it Lieteboek (en earder yn de bondel Tachtich lieten út Taizé). In koar ûnder lieding fan Jannie Brandsma út Parregea hat de lieten opnommen. Sy sjongt by inkelde

Read more

Dr. W.A. van Es en it Frysk

Dr.W.A. van Es en it Frysk Nei oanlieding fan Op ús eigen wize, it moaie boek fan ds. Hinne Wagenaar oer taal en kultuer yn tsjerke, haw ik kontakt hân mei in pear Fryske emigranten yn Amearika. De iene (Henk Baron) waard heechlearaar Ingelsk oan Calvin College yn Grand Rapids, de oare (Lieuwe Tamminga) dûmny

Read more

Pylgertocht Earnewâld

Ynformaasje foar de pylgertocht fan út Earnewâld dy’t Gerrit van der Iest mei Jelly Hania taret hat. Opjefte oant uterlik woansdei 6 april by: gerritarendsoan@hotmail.com Berjocht foar alle pylgers(sters). Der wienen wat tûkelteammen mar de tocht foar 9 april is no rûn. It programma foar dy dei: 09.15 oere     De kofje stiet foar ús klear

Read more