Monthly Archives: september 2016

KrúspuntArchives

Frysk Lieteboek no ek online

Frysk Lieteboek no ek online Fan ein augustus 2016 ôf is it ‘Frysk Lieteboek, sjonge en bidde thús en yn tsjerke‘ beskikber yn Liedboek Online. It materiaal foar de beamer en de liturgyboekjes kinne no yn it Frysk downloaden wurde. It sykjen fan lieten bliuwt wol basearre op de Nederlânstalige fersy, mar by it downloaden

Read more

Sjongmiddei fan it YKFE yn Stiens

  Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst www.ykfe.frl SJONGMIDDEI MEI LIETEN UT IT LIETEBOEK Sjonge en bidde thús en yn tsjerke Snein 30 oktober 2016 De Hege Stins Gysbert Japicxstrjitte 4 Stiens Oanfang 15.30 oere Mei: De Sweelinck Cantorij û.l.f. Take Beukema Koperblazers fan brassband De Nije Bazún Geart van der Heide, oargel Muzikale lieding:

Read more

Preek oer ‘Us Heit’

lêzing: Mattéus 6: 5-15 Gemeente fan ’e Hear, Wy libje yn in tiid dat de oerheid it betrouwen fan ’e minsken ferliest. Wa hie tocht dat de Britten, oars in folchsum naasje, harren eigen regear mei in Brexit! op ’e fingers tikje soene? Dat hat neat mei arguminten te krijen, mar alles mei betrouwen. Iksels

Read more

Preek over ‘Onze Vader’

lezing: Mattheus 6: 5-15 Gemeente van de Heer, Wij leven in een tijd waarin de overheid het vertrouwen van de burgers verliest. Wie kon zich tien jaar geleden een Brexit-besluit van de Britten voorstellen? Dat heeft niets met argumenten te maken, maar alles met vertrouwen. Zelf ben ik geschokt door een regering die zegt ‘Uw

Read more

Liturgy ‘Betinking earste reformatoaryske tsjinsten yn Ljouwert’

De ‘betinking earste reformatoaryske tsjinsten yn Ljouwert’ waard snein 11 septimber 2016 holden yn de St. Bonifatiustsjerke. De organisaasje fan de tsjinst wie in gearwurking tusken de Stichting Krúspunt, de Rie fan Tsjerken fan Fryslân en de Rie fan Tsjerken fan Ljouwert. In twahûndert minsken kamen der op ôf en belibben in stylfolle tsjinst, wêr’t

Read more

Jubileumpylgertocht 15 oktober 2016

Beste allemaal, In oktober is het 10 jaar geleden dat onze eerste pylgertocht werd gehouden. Het begon als een activiteit vanuit de Protestantse gemeente Jubbega-Hoornsterzwaag, later volgden de contacten met andere kerken en kwamen er steeds meer mensen bij, uit heel Friesland en zelfs van daarbuiten. Er wordt momenteel gewerkt aan een jubileumboekje van al

Read more