KrúspuntArchives

Author archives:

Fryske fesper op 23 juny 2024

Op snein 23 juny 2024 wurdt al wer de lêste Fryske fesperfiering fan dit seizoen holden yn de Grutte of Jacobiner tsjerke yn it sintrum fan Ljouwert.

Fryske fesper op 26 maaie 2024

Op snein 26 maaie 2024 sil der wer in Fryske fesperfiering holden wurde yn de Grutte of Jacobiner tsjerke yn it sintrum fan Ljouwert.

Krúspuntdei 2024 te Akkrum

Op sneon 20 april is wer fan 10 oere ôf de jierlikse Krúspuntdei yn ’e Lantearne, Dringelstrjitte 13 te Akkrum.

Pylgertocht 6 april 2024

De earstfolgjende pylgertocht sil wêze op 6 april. Wy binne yn ’e tsjerke fan Dedzjum: ynrin fan 9.30 oere ôf.

Hoop as libbenshâlding

Op snein 11 febrewaris fynt yn Balk (De Paadwizer, Siemen de Jongstrj. 2) de premjêre plak fan in nije kantate fan Eppie Dam en Jan de Jong: De hertslach fan in stjer. De kantate wurdt útfierd troch it Kwartettekoar ûnder lieding fan Feike van Tuinen. Liuwe Westra, foarsitter fan Krúspunt, sil in koart ynliedend wurd sprekke.

Pylgertocht vanuit Joure

Zaterdag 9 maart a.s. is er een pylgertocht vanuit Joure. Vanaf ongeveer 09.30 uur bent u van harte welkom in de Doopsgezinde kerk in Joure.

Sjonge yn Boalsert!

Op snein 8 oktober is der in sjongmiddei yn de Martinitsjerke fan Boalsert. De organisaasje is yn hannen fan de YKFE, de Yntertsjerklike Kommisje foar it Frysk yn de Earetsjinst

Ynspiraasjedei ‘Leauwe yn Fryslân’ 2 septimber giet net troch.

Spitigernôch hawwe har mar 4 minsken opjûn foar de Ynspiraasjedei. Dat soe betsjutte dat wy mei mear ynlieders en organisatoaren as dielnimmers byinoar sitte soene. Dêrom is besletten om de Ynspiraasjedei ôf te blazen. Wy briede derop om hoe’t wy de trije ynlieders in oare kear foar it buordsje krije kinne

Leauwe yn Fryslân 2023 -2024

De kursus ‘Leauwe yn Fryslân’ sil ek yn it kursusjier 2023 – 2024 wer oanbean wurde. It kursusplak is, sa as alle foargeande kursussen yn de Redbardtsjerke yn Jorwert: “Nijkleaster”.

Iepening monumint Aldekleaster by Hartwert

Op sneon 10 juny is der by Hartwert in monumint ûntbleate op it plak fan it eardere Aldekleaster of Blomkamp. De stifting Krúspunt wie dêr op twa menieren yndirekt by belutsen. Alderearst: it idee foar in monumint wie in âlde winsk fan pastoar Jan van der Wal, âld-bestjoerslid fan it Roomsk Frysk Boun en it Kristlik Frysk Selskip. Hy hat der altyd foar pleite dat der op dat plak, dêr’t safolle moais en safolle freesliks bard is, in monumint komme soe.

Fryske fesper 25 juny 2023 yn Ljouwert

Oan ‘e ein fan it seizoen fiere wy yn juny, en wol de 25e, wer in Fryske fesper. Dat sil wêze yn ‘e Ljouwerter Grutte of Jacobiner tsjerke de jûns om 19.00 oere.

Fryske fesper op 28 maaie 2023

Op snein 28 maaie 2023 hoopje wy wer in Fryske fesperfiering te hâlden. En wol yn de prachtige Jacobiner tsjerke yn it sintrum fan Ljouwert. De tsjinst begjint om 19.00 oere en is ek te folgjen fia ynternet en wol ûnder http://tiny.cc/jacobijner.

Krúspuntdei 22 april 2023 yn Akkrum

De dei wurdt iepene troch foarsitter Sipke Huismans, dy’t alle oanwêzigen in hertlik wolkom taropt. Der binne ôfberjochten fan Johannes van der Meer en Ageeth de Vries. Fan ’e moarn stiet in ynhâldlik punt op it programma, dêr’t no noch skriuwer Liuwe Westra in ynlieding ta jout. Hy bringt it punt op it aljemint, dat

Fierder lêze

Fjirtichdageliet

Yn frijwat gemeenten wurdt sneins materiaal fan útjouwers brûkt, dat oer it generaal wol goed is. Bytiden binne de projektlieten (yn Advint en 40-dagen) fan minder kwaliteit. Ds. Reitsma hat doe (yn Goutum)  in alternatyf makke, dat troch Olchert Clevering fan Ljouwert op muzyk set is. De ynhâld fan de 7 strofen slacht hieltyd op de

Fierder lêze

Krystliet troch Jacobus Knol oerset

It troch Th. Naastenpad skreaune liet ‘God heeft gesproken in de tijd’ is troch Jacobus Knol oerset yn ‘God hat sprutsen yn de tiid’. De sjuery keas it as bêste nije krystliet 2014. Knol wûn yn 2014 dêrmei de Bernard Smilde. It oersette liet